Katedra
Rekrutacja 2008

Informacje dla kandydatów
na studia dzienne magisterskie o specjalności

Informatyka ekonomiczna

prowadzone w ramach kierunku
Informatyka i ekonometria

w roku akademickim 2008/2009

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodych ludzi i uwzględniając znamienne dla XXI wieku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu informatyki i jej zastosowań, oferujemy kandydatom na studia specjalność Informatyka ekonomiczna prowadzoną w ramach kierunku Informatyka i ekonometria. Program studiów na tej specjalności umożliwia rozwój rozległych zainteresowań informatycznych i gwarantuje zdobycie wiedzy pozwalającej na podjęcie w przyszłości ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną:
ie@uek.krakow.pl

Pełną informację o naszej specjalności i szczegółach rekrutacji można uzyskać także w Dziale Nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Telefony: 0122935426, 0122935425, 0122935628.

Życzymy wszystkim kandydatom trafnego wyboru studiów, zadowolenia ze studiowania i realizacji swoich planów i zamierzeń,


Pracownicy Katedry Informatyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieCharakterystyka studiów o specjalności Informatyka ekonomiczna

  • Specjalność Informatyka ekonomiczna jest jedną ze specjalności funkcjonujących w ramach kierunku Informatyka i ekonometria.
  • Program studiów dziennych obejmuje około 3200 godzin zajęć prowadzonych przez okres 10 semestrów. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów wykształcenia ogólnego, przedmiotów ekonomicznych, przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych.
  • Przedmioty wykształcenia ogólnego obejmują filozofię, logikę, dwa języki obce oraz zajęcia sportowe.
  • Przedmioty o charakterze ekonomicznym obejmują zagadnienia mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, prawa gospodarczego, finansów, marketingu i rachunkowości. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza pozwala zrozumieć procesy zachodzące w sferze ekonomii i jest niezbędna przy projektowaniu systemów informacyjnych wspierających współczesne formy działalności gospodarczej.
  • Przedmioty kierunkowe to przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalności prowadzonych w ramach kierunku Informatyka i ekonometria. Do tej grupy należy zaliczyć między innymi zajęcia z zakresu programowania komputerów, budowy i zasad działania urządzeń komputerowych, projektowania systemów informatycznych, metod prognozowania, analizy danych i symulacji komputerowych oraz wspomagania procesów decyzyjnych.
  • O uzyskaniu specjalistycznego wykształcenia z zakresu informatyki i jej zastosowań decyduje grupa przedmiotów specjalnościowych. Są one prowadzone wyłącznie dla studentów specjalności Informatyka ekonomiczna przez pracowników Katedry Informatyki. Ta grupa przedmiotów obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: metody i języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, projektowanie systemów informacyjnych, bezpieczeństwo systemów komputerowych, wizualizacja danych, metody sztucznej inteligencji. Przedmioty o charakterze informatycznym zostały scharakteryzowane w dalszej części informatora.
  • W ramach studiów studenci mogą w pewnym stopniu indywidualizować swoje programy studiów dokonując wyboru dodatkowych przedmiotów z puli tzw. przedmiotów do wyboru.
  • Po ukończeniu drugiego roku studiów studenci uczestniczą w proseminariach i specjalizowanych seminariach, w ramach których rozwijają swoje zainteresowania naukowe i przygotowują prace magisterskie.
Charakterystyka przedmiotów prowadzonych dla studentów specjalności Informatyka ekonomiczna przez pracowników Katedry Informatyki dostępna jest tutaj.

Wróć Do góry